en ar
ar en

sgsdryhdh x
ib;'
bhi;
\v yhp;\

نظرسنجی در خصوص عملکرد اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه 10

میزان آشنایی شما با خدمات قابل ارائه اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

رضایت شما ازانجام خدمات مورد نظر شما درموعد مقرر

میزان دانش و مهارت فنی نیروهای اداره فناوری اطلاعات در حل مشکلات نرم افزاری

کیفیت آموزش ارائه شده توسط راهبران در خصوص استفاده از سامانه های کاربردی

آموزش ارائه شده ازجانب راهبر سامانه کاربردی موجب سهولت در کارشماگردیده است

رضایت شما ازنحوه برخورد پرسنل اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

رضایت شما ازسرعت عمل راهبران سامانه ها در برطرف نمودن مشکل

میزان رضایت شما از سرعت عمل پاسخگویی راهبران به درخواستهای ثبت شده در سامانه پشتیبانی

میزان درک راهبر از نیاز های شما

ارسال نظر  نمایش نظرسنجی

جنسیت؟


سن؟
وضعیت تاهل؟


تحصیلات؟

ارسال نظر  نمایش نظرسنجی