en ar
ar en

راه های عبور از موانع

- تبادل هرچه بیشتر اطلاعات در اینده نزدیك الزام اهتمام به روابط عمومی را در مجموعه ها هرچه بیشتر می كند.
- اقدامات موثر و مستمری كه در درون روابط عمومی ها در رفع مشكلات و نارسایی های تخصصی باید صورت بگیرد شامل موارد زیر می شود:
- توجیه مسئولان و فرماندهان در زمینه اهمیت روابط عمومی و ارتباطات
- توجیه كاركنان در این زمینه
- آموزش و ارتقای سطح علمی مسئولان روابط عمومی و ارتباطات
- مشاوره به مسئولان در زمینه فعالیت های اطلاع رسانی و ارتباطی
- فشرده سازی و تخصصی كردن روابط عمومی و تمركز امكانات و اصلاح ساختار در یك مجموعه
- درگیر شدن در كار و سماجت در مأموریت از سوی مسئولان روابط عمومی
- تعیین تكلیف ساختاری و سازمانی برای مسند های مدیریتی و كارشناسی در روابط عمومی ها

sgsdryhdh x
ib;'
bhi;
\v yhp;\