en ar
ar en

چشم انداز آینده روابط عمومی

روابط عمومی جدید وقتی آغاز شد كه موسسات بزرگ اقتصادی متوجه شدند كه رفتار و طرز فكر طبقات مختلف در سرنوشت آنها بسیار موثر است و لذا روابط عمومی كاری جدی تلقی شد و بازار فعالیت های روابط عمومی رونق پیدا كرد و بدین ترتیب روابط عمومی مورد توجه قرار گرفت.
امروزه علمای ارتباطات، كاركردها و وظایف متعددی را برای روابط عمومی ها تعریف كرده اند از جمله آن ها می توان به اطلاع رسانی اشاره كرد. اطلاع رسانی در واقع ابعاد مختلفی پیدا می كند كه در ادامه بدان اشاره می شود.
در وهله اول باید روابط عمومی، اطلاعات درون و برون مجموعه را داشته باشد و نسبت به پردازش و تحلیل اطلاعات اقدام كند. در مراحل بعد، توسط روابط عمومی ها، اطلاعات برای درون و برون سازمان به صورت واقعی بیان شود. كار بعدی كه توسط این مجموعه ها باید صورت پذیرد، وظیفه سنگین اقناع و ترغیب مخاطبان سازمان چه درونی و چه بیرونی است. در پس این اقدام باید تفاهم و همفكری، راضی شدن و هم جهت كردن دیگران با سازمان به انجام برسد و لذا توسعه مشاركت و ایجاد تبادل، تعادل، تعامل و همراه ساختن دیگران با دستگاه صورت می گیرد. به دنبال اطلاع رسانی حقیقی، اقناع و ترغیب و مشاركت به وجود می اید افراد با دستگاه همراه می شوند و چنین دستگاهی موفق است.
حساسیت و تأثیرگذاری اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای در شكل دهی و مهندسی افكار عمومی در حدی است كه عصر امروز را عصر ارتباطات نام گذاری كرده اند و تئوری دهكده جهانی شكل گرفته است. لذا در مثلث؛ افكار عمومی، رسانه و سازمان، روابط عمومی آن بخشی از سازمان است كه نماینده سازمان و مدیریت در بین مردم و كاركنان و نیز وكیل مدافع مردم و كاركنان در سازمان است. در واقع یك وظیفه خطیر دوسویه را بر عهده دارد.

بر اساس همین مسائلی كه مطرح شد، روابط عمومی ها باید نسبت به موارد زیر دقت نظر داشته باشند:
۱- وقوف كامل بر طرز فكر و روحیه فردی، عمومی و اجتماعی؛
۲-در دستور كار خود قرار دادن گسترش تفاهم و حسن نیت دوجانبه
۳-دادن اطلاعات به مردم و تلاش های ترغیبی به منظور تغییر دادن گرایش ها و رفتار آنان
۴-همبسته ساختن نگرش ها و اقدامات سازمان با مخاطبان
۵- همبسته ساختن نگرش ها و اقدامات مخاطبان با سازمان
۶-ایجاد رفتار دو سویه و هدفدار بین مردم و سازمان و سازمان و مردم
۷-برطرف كردن نیازهای اطلاعاتی
۸-بی اثر كردن عقاید خصومت آمیز
۹-حفظ و نگهداری افكار و عقاید مساعد و موافق
۱۰-جلوگیری از بروز شایعات
۱۱-جلوگیری از انزوای سازمان
۱۲-ایجاد شالوده های اعتماد و دلبستگی
همین ظرافت، حساسیت و پیچیدگی در اطلاع رسانی است كه لزوم برخورداری از جایگاه رفیع معنوی و كارشناسی را برای روابط عمومی ها اجتناب ناپذیر می سازد.
با توجه به اشاراتی كه در بالا شد می توان نتیجه گرفت كه روابط عمومی؛ مغز متفكر و موتور محرکه و شریان حیاتی و دایمی دستگاه است. هنر و علم اجتماعی است كه درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد. هدف و چگونگی برنامه ها را ترسیم می كند. حافظ منافع دستگاه و مردم است. جامع صفات و تخصص های مورد نیاز را دارد و در واقع یك اتاق شیشه ای است كه از هر طرف آن، همه چیز زیبا دیده می شود.
با توجه به این رویكرد و تعریفی كه از روابط عمومی ارائه شد، همین مسائل در متن پیشنهادی سند چشم انداز بیست ساله نظام جامع فرهنگ و ارتباطات لحاظ شده است:
در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز
- برخورداری از سازمان منسجم، كار آمد، مجهز، توسعه یافته، پویا، دارای تعامل سازنده و موثر با سایر نهاد ها و سازمان ها و مردم؛
- بهره مندی از دانش و فن آوری پیشرفته
- برخورداری از سامانه فرهنگی ارتباطی، شبكه جامع خبری و اطلاع رسانی
- برخورداری از سرمایه انسانی متعهد، متخصص، توانمند و ...
برای رسیدن به اهداف اشاره شده در بالا كه مصرح چشم انداز می باشند، باید موانع موجود و پیش رو برطرف شود.

sgsdryhdh x
ib;'
bhi;
\v yhp;\