en ar
ar en
نشانی ها و حدود صلاحیت

آمار کلی چک ها
نشانی و حدود صلاحیت دادگاه ها
نشانی و حدود صلاحیت دادسراها
نشانی شوراهای حل اختلاف تهران

با دراختیار داشتن متخصصین مدیریت و همچنین نظارت بر عملکرد توانستیم مدل تعالی سازمانی را برای شهرداری تهران پیاده سازی نماییم و این مهم ممکن شد با پیشرفت های سازمان که موجب خلاقیت و نوآوری و رضایتمندی بیشتر و همچنین اهداف کلان تعالی سازمانی گردید

شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، تهدید ها، فرصت ها یکی از مهمترین بررسی های مدیریت کلان سازمانی می باشد که خوشبختانه در شهرداری این مهم تحقق پیدا کرده است

با برنامه ریزی و تلاش برای تحقق اهداف و رسیدن به چشم انداز تعریف شده فعالیت میکنیم

 

 

رئیس اداره حقوقی

نام و نام خانوادگی:حسین کرمی